سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مریم شایان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چ
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالامیر معزی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

کمبود عناصر کم مصرف در اراضی زیرکشت غلات گسترش جهانی داردروی یک عنصر ضروری کم مصرف برای انسان، دام و گیاه است و در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری عمل کننده و یا ساختمانی داردگندم یکی از محصولات اساسی کشور بوده و حدود 45 درصد کالری و 70 درصد پروتئین مصرفی مردم ایران از این گیاه تامین می شود با توجه به نیاز گندم به عنصر روی و آهکی بودن خاکهای کشور و PH قلیایی، کمی مواد آلی و بی کربناته بودن آبهای آبیاری کمبود عناصر کم مصرف بویژه روی در خاکهای زیرکشت غلات مشکل جدی
شده است و به نظر می رسد کاربرد مواد آلی در کنار کود روی مصرفی می تواند در جهت رفع کمبود عنصر روی در گیاه گندم موثر واقع شود . لذا این تحقیق با هدف تاثیر توام کاربرد سولفات روی و مواد آلی مختلف بر میزان جذب روی توسط گیاه گندم به اجرا درآمده است