سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا قهرمانیان – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
امیر نورجو – عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

استفاده از خاکورزی مرسوم برای کلیه زراعتها سبب صرف هزینههای اضافی، بیش خاکورزی و در نهایت بخاطر یکنواختی عمق شخم در طی سالیان متمادی سبب تشکیل لایه سخت میگردد . از اینرو استفاده از سایر سیستمهای خاکورزی علاوه بر خاکورزی مرسوم و نیز استفاده از ادوات خاکورزی مختلف مشکل گشا خواهد بود . یکی از این روشهای مختلف خاکورزی استفاده از سیستم خاکورزی نواری است . خاکورزی نواری یک سیستم خاکورزی است که مزایای کم خاکورزی و خاکورزی کامل ( مرسوم ) را با هم ترکیب کرده است . خاکورزی نواری معمولا در زمین حاوی
بقایای گندم جهت آماده سازی زمین برای کاشت ذرت انجام میشود . خاکورزی در نوارهای باریکی که بذرکاری خواهد شد، انجام میگیرد . نوارهای خاکورزی شده بخاطر شل شدن خاک بر آمدگیهایی به ارتفاع 3 تا 4 اینچ در زمین ایجاد میکند که این عمل به نفوذ آب در خاک و نیز گرم شدن خاک کمک میکند . در بهار ارتفاع این نوارهای خاکورزی شده به 1 تا 2 اینچ کاهش یافته و در نهایت بعد از کاشت مزرعه بصورت صاف خواهد بود . بین ردیفهای کاشت بدون خاکورزی بوده و بقایای گیاهی دست نخورده خواهد بود . کودهای شیمیایی را هنگام خاکورزی می توان استفاده کرد .
ناتان (1984) خاکورزی حفاظتی بصورت نواری برای استقرار ذرت در بقایای جو با استفاده از ماشینهای مختلف خاکورزی و کاشت در فواصل مختلف انجام داد و استقرار آن با موفقیت همراه بوده است ).4) براساس مطالعات آلن ساندرمیر و راندال ریدر خاکورزی نواری یک روش نسبتا جدیدی در محافظت از خاک است . این روش خاکورزی علاوه بر محافظت از خاک و تقویت شرایط آن سبب بهبود شرایط کاشت می شود که این امر باعث کاشت زودتر و در نتیجه کاهش نیاز به کود در دوره شروع رشد می گردد ).1) ادواردز و همکاران (1988) از گاوآهن قلمی برای خاکورزی
بصورت نواری در عمق 30 سانتی متر در جلو بذرکار در خاک شنی لومی استفاده نموده و نتیجه گرفتند که خاکورزی نواری و بی خاکورزی در ترکیب با تناوب ذرت – سورگوم بیشترین سازگاری را در افزایش عملکرد در طول چهار سال مطالعه داشته است ).2) کاسپیرو ارباچ (1998) در یافتند که تجهیزات پاک کنننده ردیف باعث افزایش استقرار گیاه برای سیستم کم خاکورزی ذرت و سورگوم در V.S. و در محل ذرت کاری می شود ).3) توسط اسمیت و همکاران (1995) سیستمهای خاکورزی برای چغندرقند در نبرسکا و در خاک شنی لومی مطالعه شد . گزارشات آنها در
خصوص انرژی لازم برای خاکورزی نشان داد که در سیستم خاکورزی نواری و کم خاکورزی انرژی مصرفی به %60 انرژی در سیستم خاکورزی مرسوم ( گاوآهن برگردان ) کاهش می یابد . ).6) در آنتاریوی کانادا ریمبالت و همکاران (1991) ذرت را در مزرعه چاودار که در آن از قبل علف کش مصرف شده بود کشت نمودند . آنها در مزرعه با بافت لومی مری لند از تیلر دوار جهت ایجاد نوار خاکورزی بعرض 12 سانتی متر و به عمق 10 سانتی متر استفاده کردند . عملکرد ذرت برای خاکورزی متداول ( گاوآهن برگردان ) و نیز خاکورزی نواری که در آن دو هفته قبل از کاشت علف کش در مزرعه چاودار استفاده شده بود یکسان بود