سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اسدی کنگرشاهی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
نگین اخلاقی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمدجعفر ملکوتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در شرق مازندران، بعلت اینکه در اواخر بهار و اوایل تابستان یک فاصله زمانی خشک نسبتاً طولانی وجود دارد، تنش خشکی موجود موجب افت عملکرد قابل توجهی در مرکبات این مناطق می شود که به نظر می رسد یکی از عوامل مهم در کاهش عملکرد هکتاری در منطقه باشد . بعلت محدودیت منابع آب در این مناطق ، استفاده بهینه از آب موجود می تواند سبب افزایش عملکرد و بهبود کیفیت مرکبات گردد . Kanber و همکاران ] [ 1996 اثر آبیاری قطره ای را بر پرتقال واشنگتن ناول مورد بررسی قرار داده و اظهار داشتند ، کارآئی مصرف آب در آبیاری قطره ای 6/2 کیلوگرم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی می باشد . از طرف دیگر مصرف نامتعادل کودهای شیمیایی در مرکبات شمال ، یکی دیگر از دلایل عمده پائین بودن متوسط عملکرد در واحد سطح و همچنین پایین بودن بازدهی مصرف کودهای شیمیایی می باشد ] اسدی و محمودی ، 1380 ؛ ملکوتی ، . [1381 بنابراین مصرف متعادل کودهای شیمیایی همراه با مقدار بهینه آب از طریق اعمال آبیاری تحت فشار ] قطره ای [ می تواند در افزایش عملکرد هکتاری مرکبات در منطقه بسیار موثر باشد . Fouly – El و همکاران ] [1995 اظهار داشتند با اعمال آبیاری تحت فشار ، مقدار کودی که مصرف می گردد به مراتب کمتر از روش های آبیاری سنتی است و مصرف همزمان کودها با آب آبیاری علاوه بر کاهش میزان مصرف کود ، سبب افزایش عملکرد به میزان 47 درصد در مرکبات شده است ، لازم به ذکر است که با مصرف کودها بصورت خاکی ، به ازاء مصرف 20 کیلوگرم ازت ] [ N ، 3/8 کیلوگرم فسفر ] [ P2O5 و 10 کیلوگرم پتاسیم ] [ K2O ، عملکرد 17 تن در هکتار بوده ، در حالی که در روش آبیاری قطره ای با مصرف 3/8 کیلوگرم ازت ، 1/7 فسفر و 5/2 کیلوگرم پتاسیم در همان سطح ، عملکرد 25 تن در هکتار گردید . لذا برای بررسی تاثیر روش های مختلف آبیاری همراه با مصرف متعادل کودهای شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی و همچنین کارآیی مصرف آب در مرکبات آزمایش فوق در شرق مازندران انجام شد