سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
اردشیر فرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران
رسول دانش فراز – استادیار گروه عمران، دانشگاه مراغه

چکیده:
آبشستگی یکی از موارد مهمی است که در زمینه علم هیدرولیک و هیدرولیک رسوب وجود دارد. این پدیده بهمرور زمان باعث میشود اطراف پی پایه پل خالی شود و در نهایت به خالی شدن زیر پی می انجامد و سبتخری پایه پل می شود. تاکنون پژوهشگران زیادی به بررسی آب شستگی اطراف پایه پل پرداخته اند که بهدلیل پیچیدگی مسأله و فراوانی عوامل مختلف هنوز راه حل کاملی برای جنبه های گوناگون آن مطرح نشدهاست. در این تحقیق تاثیر کیفیت جریان بر آبشستگی پایه های پل نظام آباد میاندوآب با استفاده از نرم افزارHEC-RAS بررسی گردید. محاسبات عمق آبشستگی با حالت های جریان با آب زلال، بستر زنده، جریانهمراه با ریگ های کوچک، متوسط و بررگ انجام شد. نتایج نشان داد که داده های محاسبه شده در حالتهایآب زلال، بستر زنده و جریان حاوی ریگ های کوچک تفاوت خیلی جرئی باهم دارند که قابل چشم پوشیاست، اما در حالت های جریان با ریگ های با اندازه متوسط و بررگ عمق آبشستگی افرایش می یابد.