سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مریم بنی عبدالیوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشته بختیاری – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
اسماعیل دره زرشکی – مربی پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی ریاحی – پژوهشگر بخش هیدرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه

چکیده:
در این تحقیق تاثیر یون کلر بر بازیابی مس از کانسنگ سولفوری مجتمع مس سرچشمه مورد ارزیابی قرار گرفت. کانسنگ مورد استفاده دارای 72/0 درصد مس و 61/6 درصد آهن بوده و مقدار مس اکسیدی آن نیز 04/. درصد تعیین شد. برای انجام آزمایش ها سه پارامتر دما، pH و غلظت یون کلر انتخاب شد. دما در دو سطح 25 و 50 درجه سانتیگراد، pH در دو سطح 5/1 و 8/1 و غلظت یون کلر در سه سطح 0، 5/0 و 2 مولار مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ابتدا تاثیر دما بر افزایش بازیابی مس با استفاده از یون کلر بررسی شد. مشاهده شد که با افزایش دما میزان بازیابی مس از حدود 10 درصد در 25 درجه سانتیگراد به 55 درصد در50 درجه سانتیگراد می رسد. با افزایش غلظت یون کلر از 0 به 2 مولار بازیابی مس از 20 درصد به 55 درصد در مدت زمان 6 روز افزایش یافت. تاثیر کاهش pH بر بازیابی مس نیز مثبت بود. در این مرحله مشاهده شد با کاهش pH از 8/1 به 5/1 بازیابی مس از 40 به 55 درصد در مدت زمان 6 روز افزایش یافت