مقاله تاملي در نگاهي به شعر نيما يوشيج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در نامه فرهنگستان از صفحه 124 تا 128 منتشر شده است.
نام: تاملي در نگاهي به شعر نيما يوشيج
این مقاله دارای 5 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مندرجات اين كتاب مشتمل است بر پيشگفتار، مقدمه، شش بخش متن اصلي، ضمايم (شامل «زندگي نامه مختصر نيما يوشيج» و «فهرست اشعار نيما»)، فهرست مآخذ، و نمايه.
پيشگفتار چنين آغاز مي شود:
در اين كتاب كوشيده ام هم جهان بيني و شعر نيما يوشيج را بررسي كنم و هم به بحثي نظري درباره چگونگي پيدايش نظام هاي شعري بپردازم.
مولف، در ادامه، مقاصد خود در نگارش اين كتاب را چنين بيان مي كند:
كوشيده ام به اختصار درباره خاستگاه هاي تاريخي و فرهنگي شعر و انديشه هاي ادبي نيما بحث كنم و، ضمن تحليل برخي از اشعار او، خواننده را با برخي از سمبل ها و نيز شيوه هاي او در بيان افكارش آشنا سازم.
در مقدمه هم كم و بيش بررسي شعر نيما يوشيج و جهان بيني زيربنايي آن به عنوان هدف كتاب معرفي مي شود. توضيحاتي كه نويسنده در آن مي دهد، روشن مي كند كه او اين بررسي را با نگاهي به تاريخ شعر فارسي و بر پايه «پيش فرض هاي نظري» مشخصي انجام داده است.
پيش از آنكه به بررسي محتوايي اثر بپردازيم، جادارد در رابطه با ساختار ارايه مطالب به نكته اي اشاره كنيم و آن اينكه، با نگاهي كوتاه به متن كتاب، مي توان تشخيص داد كه نويسنده كوشيده است مطالب را به صورتي عرضه كند كه درك آنها براي خواننده تا حد امكان آسان گردد. وي به اين مقصود:
– از حاشيه رفتن در مباحث پرهيز كرده است؛
– مباحث را در فصل ها يا زير فصل هاي كوتاه با مضامين محدود و مشخص طرح كرده است؛
– كتاب را به گونه اي كاملا منطقي فصل بندي كرده است.