سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه اروجعلیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پیمان نوروزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا بی همتا – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدباقر محمودی –

چکیده:

ریزومانیا باعث تکثیر بیش از حد ریشههای موئین در نتیجه آلودگی ریشهها با ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند Beet Necrotic Yellow Vein Virus )(BNYVV) میشود. به منظور تایید و تکرارپذیری حضور یک نشانگر مولکولی ناجفت حاصل از تحقیقات قبلی نگارنده، این بررسی در چندین توده و لاین اصلاحی انجام گرفت. برای این منظور بذر ژنوتیپهای مورد نظر در گلخانه کشت شده و گیاهان دو ماهه به گلدانهای حاوی خاک آلوده به ویروس ریزومانیا منتقل شدند. پس از گذشت دو ماه درخاک آلوده گیاهان خارج شد و نمونه برداری ریشه و برگ آنها انجام گرفت. ریشه نمونهها برای آزمون الایزا جهت سنجش میزان آلودگی به ریزومانیا استفاده شد و از نمونههای برگی استخراجDNA صورت گرفت و برای آزمون مولکولی RAPD-PCR ژنوتیپهای گیاهان مورد نظر با نشانگر مولکولی ناجفت ذکر شده در بالا استفاده گردید و پس از الکتروفورز محصولات واکنش، حضور و عدم حضور نشانگر در تک بوته ها مشخص گردید. نتایج آزمون مولکولی به صورت حضور و عدم حضور امتیاز دهی گردید. نتایج الایزا به صورت حساس، مقاوم و متحمل دستهبندی شدند. با مقایسه نتایج الایزا و آزمون مولکولی مشخص گردید که بیش از 95 در صد بین نتایج آزمون الایزا و نتایج آزمون مولکولی توافق و هماهنگی وجود دارد و نتایج یکدیگر را تایید میکنند