سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی احتشامی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
نازی رحیمی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

هیدرولیز متیل استات توسط آب و تولید اسید استیک و متانول از آن که موضوع این تحقیق م یباشد، فرایندی است که طی انجام آن ماد های با ارزش اقتصادی پایین که به صورت محصول فرعی در واکن شهای تولید پل یوینی لالکل و ترفتالیک اسید تولید م یشود، را به دو ماده ارزشمند پتروشیمی تبدیل م ینماید. دراین مقاله روش فرایندی جدیدی که ضمن سهولت طراحی ، منجر به کاهش هزین ههای ثابت و عملیاتی م یشود، ارائه م یگردد. استفاده از ظرف جم عآوری مایع برگشتی از چگالنده(Reflux Drum)به عنوان راکتور واحد هیدرولیز،مبین مزایای فو قالذکر م یباشد. در عین حال پارامترهای موثر بر کل فرایند شامل نسبت مولی آب به متیل استات در خوراک،(Rm) دمای منطقه واکنش ،(Tr)نسبت حجم خوراک ورودی به راکتور به حجم کاتالیست (LHSV) و نیز دمای ریبویلر در برج متیل استات، برای بهترین جداسازی بررسی و مقادیر بهینه گزارشگردید هاند. کلیه نتایج با مقادیر محاسبه شده توسط نر مافزار شبی هسازHysysمطابقت بسیار خوبی دارد.