مقاله تبيين سه رويکرد اخلاقي جديد به «ميزان مطالبه اخلاق» و تحليل و نقد رويکرد اخلاقي اعتدال گرا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان 1388 در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه 47 تا 73 منتشر شده است.
نام: تبيين سه رويکرد اخلاقي جديد به «ميزان مطالبه اخلاق» و تحليل و نقد رويکرد اخلاقي اعتدال گرا
این مقاله دارای 27 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان مطالبه اخلاق
مقاله شمول
مقاله اولويت
مقاله شدت
مقاله اخلاق حداکثرگرا
مقاله اخلاق اعتدال گرا
مقاله اخلاق حداقل گرا
مقاله ايذا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيک حرفه شيرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ميزان مطا لبه اخلاق» يکي از مباحث جديدي است که با وجود سابقه پيشين در فلسفه اخلاق، در دهه هاي آخر قرن بيستم به صورت مبحثي جدي و مستقل در فلسفه اخلاق مطرح شد.اين مفهوم، غالبا بر اساس سه مولفه شمول، اولويت و شدت سنجيده مي شود  و سه رويکرد کلي مطالب اساسي آن وجود دارند که عبارتند از اخلاق حداکثر گرا، اخلاق اعتدال گرا و اخلاق حداقل گرا. اين مقاله، علاوه بر تحليل «ميزان مطالبه اخلاق » بر اساس آن سه مولفه و تبيين مطالب اساسي اين سه رويکرد به آن، با توجه به قرابت اخلاق اعتدال گرا با اخلاق رايج و متداول، سعي مي کند با تبيين تحليل و نقد دلايل اصلي اين رويکرد اخلاقي نشان دهد که آنچه بشر امروز  از آن با عنوان اخلاق ياد مي کند، ممکن است بسيار آسان گيرانه تر از مطالبات واقعي اخلاق، در اين روزگار باشد. اخلاق اعتدال گراي رايج با چالش هاي جدي اي مواجه است که در صورت عدم پاسخ گويي به آن ها داعيه معصوميت و اخلاق بودن  بشر در دوره جديد فرو خواهد ريخت.