سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمید شعبانی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:
این تحقیق تببین ارتباط بین چسبندگی هزینه ها با خطای پیش بینی سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف نیز بررسی ارتباط پیش بینی با چسبندگی هزینه است، برای آزمون فرضیات داده های ۱۰۸ شرکت با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک هدفمند برگزیده و دوره زمانی بین سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ می باشد که بین چسبندگی هزینه ها با خطای پیش بینی سود رابطه معکوس و بین چسبندگی بهای تمام شده کالای فروش رفته و چسبندگی هزینه های فروش، عمومی و اداری با خطای پیش بینی سود رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.