سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا عرب –
حنیفا اصغرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

هدف این مقاله تبیین رابطه خصوصی سازی بررقابت پذیری و اشتغال بین176 کشور درطول سالهای 2009-2005 می باشد دراین پژوهش اندازه دولت به عنوان یکی از روشها جهت خصوصی سازی مورد بررسی قرارگرفته است و با استفاده از معادله رگرسیون به تجزیه و تحلیل رابطه آن با رقابت پذیری و اشتغال پرداخته شده است و فرض بر این است که اندازه دولت با اشتغال و رقابت پذیری رابطه دارد نتایج تحقیق نشان میدهد که هرچه اندازه دولت ها کوچکتر شود می تواند از رقابت پذیری بالاتری برخوردار بود.