سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
شهلا ذهبیون – دکتری برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
فرنگیس الیاسی – دانشجوی دکترای آینده پژوهی پژوهشگاه شاخص پژوه اصفهان، ایران

چکیده:
توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم چند بعدی، رابطه ای تنگاتنگ با توسعه منابع انسانی و تربیت شهروندی دارد که خود مستلزم آموزش های ویژه ای تحت عنوان آموزش های شهروندی است و علوم تربیتی با ماهیت میان رشته ای خود، از طریق برنامه های درسی نقشی اساسی در آموزش شهروندی را به عهده دارد. لذا هدف پژوهش حاضر تبیین و واکاوی نقش تربیت شهروندی در دستیابی به توسعه پایدار بوده است. به همین منظور، پژوهش حاضر نخست به تحلیل مفهوم توسعه پایدار و مفهوم شهروندی پرداخته و سپس به تبیین نقش آموزش شهروندی در دستیابی به توسعه پایدار و رابطه میان آن ها اقدام ورزیده است. پژوهش از نوع مروری تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخان های بود. در تحلیل اطلاعات از رویکرد توصیفی تفسیری استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که دستیابی به توسعه پایدار مستلزم آموزش های ویژ های به شهروندان تحت عنوان تربیت شهروندی جهانی برای زیست در کره زمین به عنوان زیست بوم جهانی است که از طریق برنامه های درسی امکان پذیر است.