مقاله تجزيه داي آلل به منظور مطالعه هتروزيس و برآورد پارامترهاي ژنتيکي برخي صفات مورفولوژيکي در برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 77 تا 104 منتشر شده است.
نام: تجزيه داي آلل به منظور مطالعه هتروزيس و برآورد پارامترهاي ژنتيکي برخي صفات مورفولوژيکي در برنج
این مقاله دارای 28 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله صفات فيزيولوژيک
مقاله اثر افزايشي و غير افزايشي
مقاله وراثت پذيري
مقاله تجزيه گرافيکي
مقاله غالبيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اجزاي ژنتيکي، نحوه توارث و همچنين هتروزيس تعدادي از صفات مورفولوژيک، هفت رقم برنج حسني، ديلماني، سپيدرود، شاه پسند، صالح، ندا و IRFAON-215 و نتاج حاصل از تلاقي داي آلل کامل آن ها در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال هاي 1385 و 1386 در موسسه تحقيقات برنج رشت کاشته شدند. نتايج نشان داد که اثر افزايشي و غير افزايشي در کنترل ژنتيکي صفات ارتفاع گياه و طول خروج خوشه از غلاف حايز اهميت بود، اما سهم اثر افزايشي در کنترل صفات فوق نسبت به جزء غالبيت بيشتر بود. براي شاخص برداشت هم فقط اثر افزايشي معني دار بود. توارث صفت وزن شلتوک تحت تاثير اثر افزايشي و اثر باقيمانده اثر غير افزايشي ژن ها بود. مقدار F که بيانگر بيشتر بودن آلل هاي غالب در والدين است فقط در مورد صفت وزن شلتوک در هر بوته معني دار بود. ميانگين درجه غالبيت نيز نشان دهنده غالبيت ناقص ژن ها در کنترل صفات تعداد روز از نشاکاري تا خوشه دهي، ارتفاع گياه، طول خروج خوشه از غلاف و شاخص برداشت بود و براي بقيه صفات فوق غالبيت را نشان داد. بيشترين ميزان هتروزيس در عملکرد دانه مشاهده شد. نتايج حاصل از تجزيه گرافيکي نشان داد که افزايش صفات مساحت برگ پرچم، ارتفاع گياه، طول خروج خوشه از غلاف و طول خوشه توسط آلل هاي غالب و اما افزايش شاخص برداشت توسط آلل هاي مغلوب کنترل مي شود. بالا بودن سهم اثر افزايشي براي وزن شلتوک نشان دهنده امکان گزينش براي بهبود صفت مذکور در ارقام مورد مطالعه است.