مقاله تجزيه پايداري ژنوتيپ هاي نخود با استفاده از پارامتر ASV و مقايسه آن با ساير روش هاي تجزيه پايداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 21 تا 29 منتشر شده است.
نام: تجزيه پايداري ژنوتيپ هاي نخود با استفاده از پارامتر ASV و مقايسه آن با ساير روش هاي تجزيه پايداري
این مقاله دارای 9 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نخود زراعي
مقاله اثر متقابل ژنوتيپ × محيط
مقاله تجزيه پايداري
مقاله پارامتر ارزش پايداري ASV) AMMI)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زالي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: صباغ پور سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرشادفر عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پزشك پور پيام
جناب آقای / سرکار خانم: صفي خاني نسيمي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: سرپرست رمضان
جناب آقای / سرکار خانم: هاشم بيگي عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر متقابل ژنوتيپ × محيط و تجزيه پايداري، آزمايشي با استفاده از 17 لاين و رقم نخود در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار به مدت دو سال 83-1382 در پنج ايستگاه تحقيقات كشاورزي كرمانشاه، لرستان، گچساران، گرگان و ايلام در شرايط ديم اجرا گرديد. نتايج تجزيه مركب نشان داد كه اثر متقابل سال × مكان، رقم × مكان و سال × مكان × رقم معني دار مي باشد. معني دار بودن اثر متقابل ژنوتيپ × محيط حاكي از يكسان نبودن واكنش ارقام به محيط هاي مختلف است، لذا تجزيه پايداري با روش هاي مختلف پايداري انجام شد. استفاده از روش ضريب تغييرات محيطي (CVi) نشان داد كه ژنوتيپ هاي 1، 7، 13، 15 و 17 با عملكرد بالا و تغييرات كمتر جزء ژنوتيپ هاي پايدار محسوب مي شوند. با استفاده از روش مجموع رتبه (RSM)، ژنوتيپ هاي 7، 13 و 5 به عنوان ژنوتيپ هاي پايدار شناخته شدند. گزينش همزمان براي عملكرد و پايداري (Ysi) و واريانس شوكلا (s2i) نشان داد كه ژنوتيپ 13 از نظر پايداري و عملكرد وضعيت بهتري نسبت به بقيه ژنوتيپ ها دارد و همچنين نتايج تجزيه پايداري عملكرد دانه ژنوتيپ ها بر پايه پارامتر ارزش پايداري (ASV) AMMI نشان داد كه ژنوتيپ 13 پايدارترين ژنوتيپ در بين ارقام است. لذا ژنوتيپ 13 (FLIP 97-114) با توجه به عملكرد بالاتر از ميانگين كل و وجود پايداري آن در همه روش ها به عنوان ژنوتيپ برتر انتخاب گرديد. نتايج حاصل از تجزيه پايداري به روش هاي مختلف نشان داد كه تمامي روش هاي موجود تجزيه پايداري نتايج تقريبا مشابهي ارايه مي دهند. اما از بين تمامي روش هاي مورد مطالعه در اين تحقيق، پارامتر ارزش پايداري  (ASV) AMMIبه دليل اينكه يكي از كاربردي ترين روش ها براي تجزيه پايداري مي باشد و از طرفي توجيه 76% از تغييرات مجموع مربعات اثر متقابل روش مناسب و قدرتمندي در تجزيه پايداري نسبت به ساير روش ها محسوب مي شود.