سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی حیدری – استادیار دانشگاه شهرکرد
داریوش جلیلی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

در این مقاله از تبدیل پیوسته موجکی برای تعیین زمان وقوع فرکانسهای موج زلزله استفاده می شود. تبدیل موجکی، روش عددی جدیدی است که برای تحلیل موجهای غیرپایا مانند موج زلزله بسیار مناسب است . در این مقاله از تبدیل پیوسته موجکی برای تجزیه موج زلزله و تبدیل آن به یک موج زمان -فرکانس استفاده شده و نحوة تعیین زمان وقوع فرکانسهای مختلف موج زلزله بیان می شود. در این روش از یک تابع پنجره استفاده شده و از ابتدا تا انتهای موج حرکت داده می شود. سپس این پروسه به ازای پنجره های با ابعاد مختلف تکرار می شود. نتایج حاصل نشان دهندة زمان وقوع هر یک از فرکانسهای موجود در موج زلزله است . با استفاده از این روش شتاب نگاشتهای متعددی تجزیه شده و نتایج حاصل از آن با تبدیل فوریه مقایسه شده است . نتایج بخوبی نشان دهندة توانایی روش در محاسبه زمان وقوع فرکانسهای مختلف موجود در موج بوده و با آن م یتوان دیدی نو به موج زلزله بدست آورد.