سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم مهانپور – گروه شیمی کاربردی( آزمایشگاه تحقیقاتی آب و محیط زیست )- دانشکده علوم- دا
مریم ادیمی – گروه مهندسی شیمی – دانشکده فنی ومهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ف

چکیده:

در این تحقیق واکنش تجزیۀ فوتوکاتالیستی رنگ آزوی اسید رد 27(AR27) در آب با استفاده از فوتوکاتالیست های تثبیت شده روی زئولیت موردنیت که از نوع زئولیت های طبیعی بود، مورد بررسی قرار گرف ت . دی اکسید تیتانیوم بر روی زئولیت موردنیت (MOR) بااستفاده از روش پخش حالت جامد تثیبت شد. نتایج نشان دادکه کاتالیست تثبیت شده مذکور ،دارای فعالیت فوتوکاتالیستی بالایی در مقایسه با دی اکسید تیتانیوم به تنهایی بوده است. برای شناسایی کاتالیست های تهیه شده از تصاویر SEM و همچنین طیف های IR,XRD استفاده گردید. برای بررسی اثرات سطحی از تکنیک BET استفاده شد. آزمایش های انجام گرفته حداکثر فعالیت فوتوکاتالیستی در ترکیب در صد های وزنی (MOR %85, TiO2 %15را نشان داد. واکنش از نظر سینتیکی از درجۀ اول بوده و بررسی سرعت واکنش با استفاده از معادلا ت سینتیکی درجۀ اول انجام گرفت و نتایج قابل قبولی در این بررسی ها بدست آمد. تاثیر عوامل عملیاتی در تجزیۀ فوتوکاتالیستی، نظیر pH غلظت اولیۀ رنگ و مقدار فوتوکاتالیست ها و دمای واکنش مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس این نتایج روشی برای تجزیۀ فوتوکاتالیستی با استفاده از کاتالیست های TiO2/MOR بدست آمد که می توان با گسترش آن به شکل صنعتی، از آن برای تجزیۀ فاضلاب های رنگی استفاده نمود.