سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدحبیب اله میرغفوری – دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت ایران
زهرا صادقی آرانی – دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت ایران
حامدی صابری – دانشگاه یزد، دانشکده مدیریت ایران

چکیده:

در سال های اخیر، یکی از اهداف اصلی مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان ها، بهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و هم چنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می باشد. اگرچه دانش برای هر سازمانی به عنوان یک مزیت رقابتی و یک قدرت به شمار می رود تسهیم دانش مؤثر بین اعضای سازمان منجر، به کاهش هزینه ها در تولید دانش، و تضمین انتشار بهترین روش های کاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکلات خود می نماید. علی رغم اهمیت فزاینده تسهیم دانش در سازمان، عدم شناخت موانع و تسهیل کننده های آن، رسیدن به اهداف با مشکل مواجه می نماید. بنابر این، مقاله ی حاضر با هدف شناسایی و تجزیه و تحلیل موانع بالقوه ی تسهیم دانش و هم چنین شناسایی تسهی لکننده های آن در شرکت توزیع برق استان یزد انجام شده است. به این منظور، موانع تسهیم دانش در سه بعد موانع فردی، موانع سازمانی و موانع تکنولوژیکی و در قالب پرسش نامه ای با 38 سوال در این سازمان موردبررسی قرار گرفته است. جامعه ی آماری این پژوهش را کارکنان شاغل در این سازمان که دارای مدرک دیپلم و بالاتر هستند تشکیل می دهد. نتایج حاکی از آن است که هر سه مانع فردی، سازمانی و تکنولوژیکی بر تسهیم و انتقال دانش در شرکت توزیع برق استان یزد تأثیرگذار می باشد ولی این تأثیر به یک اندازه نیست به طوری رتبه بندی موانع با استفاده از تکنیک فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داده که موانع فردی تأثیر بیشتری بر تسهیم دانش در این سازمان داشته است.