سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افسون موسوی – اهواز، ملاثانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
محمدامین شوندی –

چکیده:

خرما از جمله اقلام مهم صادراتی و استراتژیک کشور می باشد ، اما متاسفانه ایران به دلیل نداشتن ارقام تجاری، ضعف تکنولوژی در مراحل فرآوری و بسته بندی، کمبود کارخانجات صنایع تبدیلی و جانبی خرما ، علاوه بر اینکه نتوانسته است از جایگاه صادراتی شایسته ای برخوردار گرددسالانه نیز با حجم ضایعاتی معادل ٤٠ – ٢٥ % مواجه گشته است . از آنجائیکه درصد قابل ملاحظه ای از ترکیبات خرما را مواد قندی تشکیل می دهد دراین تحقیق پروفیل قند ارقام تجاری کشور (ارقام سایر، دیری، زاهدی و حلاوی ) پس از خشک کردن نمونه ها و استخراج قند با محل ول اتانل ۸۰ % با روش دقیق کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ( HPLC ) به منظور تعیین پتانسیل به کارگیری ضایعات این محصول در صنایع تخمیری مورد بررسیقرار گرفت . میانگین حاصل از آنالیز پنج تکرار در مرحله تمار هر رقم بررسی و بدین صورت محاسبه گردید : مقدار قند سا کارز نمونه ها بین ۸۴ / ۵۴ و۰۲ / ۶۵ میلیگرم در یک گرم نمونه ،.مقدار قند فروکتوز نمونه ها بین ۸۶ / ۴۰ و ۷۵ / ۵۷ میلیگرم در یک گرم نمونه و مقدار گلوکز بین ۹۶ / ۴۶۳ و ۴۴ / ۵۲۴میلیگرم در یک گرم نمونه . بر این اساس و با توجه به اینکه گلوکز از مهمترین سوبستر اهای تخمیر به شمار می رود، مصرف خرمای درجه سه وضایعات کارخانجات بسته بندی خرما در تولید محصولاتی همچون الکل، سرکه اسیدهای آلی و مخمر نانوایی قابل توجیه و توصیه می گردد