مقاله تحليلي بر فعاليت هاي اقتصادي زنان روستايي (مطالعه موردي: منطقه براآن – شهرستان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 87 تا 104 منتشر شده است.
نام: تحليلي بر فعاليت هاي اقتصادي زنان روستايي (مطالعه موردي: منطقه براآن – شهرستان اصفهان)
این مقاله دارای 18 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنان روستايي
مقاله فعاليتهاي اقتصادي
مقاله اقتصاد روستايي
مقاله منطقه براآن
مقاله شهرستان اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوري زمان آبادي سيدهدايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتقاي حضور زنان در فعاليتهاي اجتماعي، اقتصادي و برنامه ريزي جهت گسترش مشارکت آنان، بويژه در زمينه هاي اقتصادي، شرطي لازم براي توسعه پايدار است. اين امر در نواحي روستايي که زنان از ديرباز و به طور سنتي در کارهاي اقتصادي خانواده مشارکت داشته اند، از ضرورت بيشتري برخوردار است.
تحقيق حاضر در صدد بررسي و تحليل نقش و چگونگي فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي ناحيه روستايي براآن از بخش مرکزي شهرستان اصفهان است. اين تحقيق از نوع توصيفي – تحليلي و مطالعه اي پيمايشي است که داده هاي آن از طريق پرسشگري به صورت مصاحبه با زنان روستايي 15 تا 65 ساله منطقه مزبور تهيه گرديده است. در اين پژوهش تعداد 164 زن از 9 روستاي منطقه به روش خوشه اي تصادفي و بر اساس تخصيص بهينه گروههاي سني مختلف به عنوان نمونه برگزيده شده اند. در اين مطالعه اين سوالها که «فعاليتهاي اقتصادي زنان روستايي چه نقشي در اقتصاد روستايي منطقه براآن دارد؟» و زمينه هاي ايجاد و گسترش فعاليت اقتصادي زنان روستايي کدام است؟ مورد توجه بوده است. در تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل عاملي استفاده شده است. از نتايج برگرفته از اين تحقيق آنکه انگيزه هاي اقتصادي چون کسب درآمد، کمک به اقتصاد خانواده و داشتن اشتغال، در کنار فرصتهاي فعاليت در وضع موجود و نظر همسر و خانواده، مهمترين شاخصهاي موثر بر فعاليت اقتصادي و چگونگي  آن براي زنان منطقه روستايي براآن است.