مقاله تحليلي بر وضعيت رفتارهاي فرهنگي در نواحي روستايي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در پژوهش هاي روستايي از صفحه 53 تا 82 منتشر شده است.
نام: تحليلي بر وضعيت رفتارهاي فرهنگي در نواحي روستايي کشور
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق روستايي
مقاله فرهنگ
مقاله فعاليت هاي فرهنگي
مقاله امکانات فرهنگي
مقاله مصرف کالاهاي فرهنگي
مقاله تحليل چندمعياره
مقاله آناليز تاکسونومي و آناليز خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميني فسخودي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ به عنوان مولفه اي از ارزش هاي پذيرفته شده در هر جامعه، شيوه زندگي و عادات و رسوم، و هنجارهايي که افراد از آن پيروي مي کنند، همواره موجد هويت و ضامن بقا و دوام جوامع بوده است. فرهنگ گرايي پارادايم هاي توسعه علاوه بر تضمين مشارکت جوامع و در نتيجه موفقيت آنها، شايد مطمئن ترين راه براي مواجهه، ورود موفقيت آميز و همراه شدن با جريان جهاني شدن در عصر فراگستري اطلاعات باشد. گستردگي حيطه فرهنگ از سويي و کمبود اطلاعات و آمار مدون و معتبر به ويژه در مورد جوامع روستايي از سويي ديگر، از عمده ترين مشکلات مطالعه در اين حوزه ها به شمار مي آيند. مقاله حاضر حاصل مطالعه اي با هدف بررسي و تحليل رفتارهاي فرهنگي در مناطق روستايي کشور است. داده هاي مورد نياز از مجموعه 29 جلدي گزارش هاي طرح ملي «رفتارهاي فرهنگي ايرانيان در مناطق روستايي کشور» به عنوان تنها منبع اطلاعاتي موجود در اين زمينه استخراج گرديده است. با انجام پردازش هاي مفصل و چندمرحله اي به کمک روش هاي تجزيه و تحليل چندمعياره بر روي داده هاي اوليه، 20 شاخص ترکيبي ثانويه و از مجموعه اين شاخص ها نيز 3 شاخص عمده و اصلي تحقيق مربوط به حوزه هاي «فعاليت هاي فرهنگي»، «دسترسي به کالاهاي فرهنگي» و «مصرف کالاهاي فرهنگي» به دست آمد. پس از توصيف هر کدام از 23 متغير به دست آمده و نيز تشريح وضعيت استان هاي کشور در هر کدام از آنها، رتبه بندي و تعيين درجه بهينگي مناطق روستايي کشور در هر کدام از 3 حوزه عمده مورد مطالعه، با استفاده از آناليز تاکسونومي مشخص گرديد. در ادامه با استفاده از تجزيه کلاستر، خوشه بندي فرهنگي مناطق روستايي کشور نيز در 3 طبقه ضعيف، متوسط و نسبتا خوب به ترتيب شامل 5، 16 و 7 استان انجام شد. نتايج حاکي از وضعيت نامساعد مصرف کالاهاي فرهنگي در مقايسه با ميزان دسترسي به اين کالاهاست و به طور کلي پايين بودن سطح بهره وري فرهنگي در مناطق روستايي کشور را نشان مي دهد، گرچه دسترسي ها نيز وضعيت چندان مطلوبي ندارد. خوشه بندي و تاکسونومي هاي انجام شده نيز گرچه رتبه بندي هاي متفاوتي را در هر کدام از 3 حوزه مورد مطالعه نشان مي دهد، لکن نامساعدترين وضعيت ها همواره به مناطق مرزي کردستان و سيستان تعلق داشته است که در جاي خود مساله بسيار در خور تاملي است، در حالي که بوشهر داراي وضعيت کاملا متفاوتي است.