مقاله تحليل آرايه اي ميكروترمورها به روش ضرايب خود همبستگي مكاني به منظور برآورد ساختار سرعتي موج برشي در جنوب خاور شهر بم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در علوم زمين از صفحه 137 تا 142 منتشر شده است.
نام: تحليل آرايه اي ميكروترمورها به روش ضرايب خود همبستگي مكاني به منظور برآورد ساختار سرعتي موج برشي در جنوب خاور شهر بم
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برداشت هاي آرايه اي ميكروترمور
مقاله روش ضرايب خود همبستگي مكاني
مقاله ساختار سرعتي موج برشي
مقاله تحليل برگشتي سرعت موج برشي
مقاله شهر بم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائم مقاميان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فريدوني آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هـدف از مطالعـه حاضـر، برآورد ساخـتـار سرعتي مـوج برشي در شهر بم با استفـاده از برداشـت هاي آرايـه اي ميـكروترموراست. به اين منظور، اندازه گيري هاي ميكروترمور در يك آرايـه دايـره اي دو گانه در ساختگاهي در جنـوب خاور شهـر بم انجام شد. با تحليـل داده ها بر مبناي روش ضرايب خود همبستـگي مكاني (SPAC)، منحني پاشش موج ريلي موجود در ميدان موج ميكروترمورها در بازه بسامدي 1.6-2.3 هرتز استخراج شد. سپس با به كارگيري الگوريتم برگشتي ژنتيك، ساختار سرعتي موج  Sدر ساختگاه مورد مطالعه تا ژرفاي 400 متر برآورد شد. نتايج حاصل از اين مطالعه، همبستگي خوبي با داده هاي درون چاهي موجود دارد و نشان مي دهد كه روش SPAC با توجه به ارايه برآورد هاي قابل اعتماد از ساختار سرعتي موج S، ژرفاي نفوذ زياد، سهولت برداشت، تحليل سريع داده ها، صرفه اقتصادي و غير تخريبي بودن مكمل يا جايگزين مناسبي براي روش هاي متداول تعيين نيمرخ  VSاست.