مقاله تحليل جغرافيايي منابع تهديد ملي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1387 در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه 51 تا 81 منتشر شده است.
نام: تحليل جغرافيايي منابع تهديد ملي در ايران
این مقاله دارای 31 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازماندهي سياسي فضا
مقاله تهديدات طبيعي
مقاله تهديدات انسان ساخت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رومينا ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: سليم نژاد نديمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشورها با تهديدات و مخاطراتي مواجه هستند كه بسته به شدت و اندازه آنها، توان چالش سازي در سطح محلي، ملي و بين المللي را دارند. تهديدات انسان ساخت و تهديدات طبيعي در فضاي جغرافيايي سازوكارهايي را ايجاد مي كنند كه كاركرد حكومت را از مسير طبيعي آن خارج مي نمايد. نابرابري در توزيع فرصتها موجب عدم تعادل منطقه اي در ايران شده است. اين عدم تعادل منطقه اي بر تمام روابط انساني تاثيرگذار بوده و موجب شكل گيري منابع تهديد شده است. از سوي ديگر محيط طبيعي ايران نيز با تهديداتي مواجه مي باشد كه در مقاطع مختلف زماني چالش هايي را در سطح محلي و ملي در ايران بوجود آورده است.
در اين پژوهش تهديدات بر مبناي عوامل انسان ساخت و طبيعي تقسيم شده است. تهديدات بر مبناي عوامل انساني شامل: متغيرهاي جمعيتي، قومي، مذهبي، چالش هاي سياسي، نابرابري اقتصادي و غيره است و تهديدات طبيعت ساخت عناصر فيزيكي محيط شامل: سيل، زلزله، خشكسالي، تغييرت آب و هوايي، بهمن، و غيره مي باشد گونه شناسي منابع تهديد براساس تقسيم بندي فوق با استفاده از داده هاي آماري در محيط GIS مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته نشان دهنده تعداد و تنوع تهديدات مي باشد كه در هر نوع سازماندهي سياسي فضا مي بايست مورد ملاحظه قرار گيرد.
اين پژوهش با مطالعه توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و تحليل داده هاي آماري در نقشه هاي طراحي شده، به گونه شناسي منابع تهديد داخلي در فضاي جغرافياي ايران مي پردازد.