مقاله تحليل جغرافيايي وضعيت باروري در استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهشهاي جغرافياي انساني (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه 65 تا 76 منتشر شده است.
نام: تحليل جغرافيايي وضعيت باروري در استان خراسان رضوي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باروري عمومي
مقاله باروري همسان شده
مقاله شهرستان هاي مرزي
مقاله استان خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره مندي جمعيت از تعادل هاي دروني و بيروني، شرط تحقق نقش آن در ارتقاي سطح توسعه و قدرت هر سرزمين است. يکي از مهم ترين متغيرهاي تاثيرگذار دروني، ميزان و چگونگي باروري جمعيت است. هدف اصلي مقاله حاضر، همسان سازي و تحليل تباين هاي فضايي باروري در استان خراسان رضوي بر اساس داده هاي سال 1385 با کاربرد روش توصيفي ـ تحليلي همراه با آزمون هاي مناسب آماري است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که شهرستان هاي مرزي و سني نشين، با شهرستان هاي غيرمرزي از نظر باروري تفاوت آشکار و معناداري دارند و همين امر موجب شده است که باروري استان با کشور تفاوتي معنادار يابد. نتايج آزمون ها به دليل همانندي باروري هاي عمومي و همسان شده شهرستان ها و به عبارتي اثبات فقدان تاثير ساختار سني بر تفاوت هاي باروري، داراي اهميت کاربردي ويژه اي است. طبق آزمون همبستگي، متغيرهاي مستقل از قبيل نسبت فقر، سود اندازه جمعيت، شاخص توسعه اجتماعي و ميزان مهاجرپذيري از ديگر استان ها، رابطه معناداري با ميزان باروري شهرستان ها دارند. در مدل رگرسيون چندمتغيره، دو متغير سواد و فقر نيز وارد معادله شده اند. توجه به اين دو متغير مهم به ويژه در شهرستان هاي خواف، تايباد و تربت جام گريزناپذير مي نمايد.