مقاله تحليل ديدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پيرامون وضعيت شاخص هاي ذهني کشاورزي پايدار در سطح خانوار زارع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 123 تا 133 منتشر شده است.
نام: تحليل ديدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد پيرامون وضعيت شاخص هاي ذهني کشاورزي پايدار در سطح خانوار زارع
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي پايدار
مقاله شاخص ذهني
مقاله پايداري اقتصادي
مقاله پايداري اجتماعي
مقاله پايداري اکولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واحدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسيني سيدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: ميردامادي سيدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود اين که امروزه مباحث پايداري کشاورزي مورد توجه جدي قرار گرفته، اما اقدامات صورت گرفته براي عملياتي نمودن اين مفهوم بسيار ناچيز بوده است. توسعه بخش کشاورزي بدون درنظر گرفتن وضعيت شاخص هاي کشاورزي پايدار، اثرات زيان بار و جبران ناپذيري را براي جامعه به دنبال خواهد داشت. اين پژوهش با هدف تحليل ديدگاه کشاورزان شهرستان نظرآباد، پيرامون وضعيت شاخص هاي ذهني کشاورزي پايدار در سطح خانوار زارع و در چارچوب کلي پژوهش هاي پيمايشي به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش تعداد 657 نفر از کشاورزان شهرستان نظرآباد بوده اند که تعداد 166 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي با انتساب متناسب، انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته اند. ضريب آلفاي کرونباخ به منظور تشخيص پايايي پرسشنامه ها محاسبه گرديده است که در اين پژوهش براي سه بخش پرسشنامه 88/0، 82/0 و 91/0 به دست آمده است که حاکي از مناسب بودن ابزار پژوهش بوده است. روايي صوري پرسشنامه نيز با نظرخواهي از کارشناسان و استادان مرتبط با موضوع تاييد شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. براي تحليل داده ها از ميانگين، انحراف معيار، ضريب تغييرات و تحليل خوشه اي استفاده شده است. يافته هاي به دست آمده از تحليل خوشه اي نشان داده است که 8/22 درصد از شاخص هاي ذهني بررسي شده در اين شهرستان پايدار، 6/28 درصد از شاخص ها نسبتا پايدار و 6/48 درصد از اين شاخص ها ناپايدار بوده اند. به عبارتي ديگر، بيشتر شاخص هاي ذهني سطح خانوار در وضعيت ناپايدار قرار داشته اند.