مقاله تحليل زماني – مکاني بارش هاي فرين روزانه در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در جغرافيا و برنامه ريزي محيطي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه 125 تا 140 منتشر شده است.
نام: تحليل زماني – مکاني بارش هاي فرين روزانه در ايران
این مقاله دارای 16 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش هاي فرين
مقاله بارش روزانه
مقاله تحليل خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش داده هاي بارش ماهانه ايستگاههاي هواسنجي ايران از بدو تاسيس تا سال 2005 براي تحليل زماني – مکاني بارش هاي فرين روزانه کشور بررسي گرديد. با استفاده از اين پايگاه داده، نقشه هاي رقومي بارش سالانه و بارش فرين روزانه با تفکيک مکاني 15*15 کيلومتر محاسبه گرديد. مقادير بارش فرين روزانه به بارش سالانه تقسيم گرديد و بدين ترتيب نقشه ضريب بارش فرين روزانه به دست آمد. با اعمال تحليل خوشه اي سلسله مراتبي با روش ادغام وارد بر روي 5769 داده اين ضريب، مشخص شد که ايران را به چهار قلمرو از لحاظ نسبت بارش فرين روزانه به بارش سالانه مي توان تفکيک نمود. قلمرو سوم و چهارم که به ترتيب بين 60 تا 100 درصد و 100 تا 170 درصد بارش سالانه در يک شبانه روز مي تواند رخ دهد، بيشتر در معرض خطر است. اين دو قلمرو، نيمه جنوبي کشور در امتداد سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان را در بر مي گيرد.
امکان وقوع بارش هاي فرين روزانه در سراسر ايران بجز سواحل درياي خزر در چهار ماه دسامبر، ژانويه، فوريه و مارس وجود دارد. بارش هاي فرين روزانه سواحل خزر در ماههاي اوت، سپتامبر و اکتبر رخ داده است. به علت ضعف فعاليت سامانه هاي غربي، زمينه وقوع بارش هاي فرين روزانه در نيمه جنوبي کشور در بازه زماني آوريل تا نوامبر فراهم نيست.