مقاله تحليل سلسله مراتبي جاذبه هاي تاريخي ـ فرهنگي شهرستان نيشابور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در جغرافيا و توسعه از صفحه 113 تا 138 منتشر شده است.
نام: تحليل سلسله مراتبي جاذبه هاي تاريخي ـ فرهنگي شهرستان نيشابور
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام سلسله مراتبي جاذبه ها
مقاله تکنيک تحليل سلسله مراتبي
مقاله چرخه حيات محصول
مقاله شهرستان نيشابور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: داغستاني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهره برداري بهينه از منابع و جاذبه هاي مقاصد گردشگري، مستلزم برنامه ريزي است و انجام اين مهم نيز به شناخت کامل و دقيق موضوع برنامه ريزي يعني جاذبه ها وابسته است. متاسفانه تاکنون مبنا و تکنيک کارآ و علمي قابل قبولي براي برنامه ريزي توسعه جاذبه هاي مقصد در ايران به کار گرفته نشده است. تکنيک تحليل سلسله مراتبي(AHP)  يکي ازانواع تکنيک هاي تحليل علمي است که امکان بررسي گزينه هاي مختلف را به برنامه ريزان و مديران مي دهد. اين شيوه با در نظر گرفتن اثر همزمان کليه معيارهاي دخيل و مقايسه امتيازات آنها، به اولويت بندي گزينه ها پرداخته و با به کارگيري روابط معرفي شده، گزينه مطلوب را تعيين مي نمايد.
هدف اين مقاله ارزيابي و سطح بندي جاذبه هاي گردشگري با استفاده از تکنيک تصميم سازي چند معياره است. در اين مقاله ابتدا مباني نظري و کاربردپذيري «تکنيک تحليل سلسله مراتبي» در ارزيابي جاذبه هاي گردشگري بحث شد. سپس به کمک اين تکنيک، جاذبه هاي تاريخي – فرهنگي شهرستان نيشابور مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و اولويت بندي و نهايتا سطح بندي شد. انطباق سطح بندي جاذبه ها با «مدل چرخه حيات محصول» و «نقشه ادراکي» از جمله يافته هاي اين تحقيق است.
نتايج نهايي تحقيق نشان داد که جاذبه هاي شهرستان به لحاظ اولويت توسعه در سه سطح قرار دارند و اين سطوح مي توانند مبنايي براي برنامه ريزي و تصميم گيري مديران گردشگري شهرستان نيشابور باشند.