مقاله تحليل سيستم نيروي سه بعدي در فنرهاي رترکشن پيش فعال شده از جنس استيل و بتا تيتانيوم به روش المان محدود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه 13 تا 23 منتشر شده است.
نام: تحليل سيستم نيروي سه بعدي در فنرهاي رترکشن پيش فعال شده از جنس استيل و بتا تيتانيوم به روش المان محدود
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح اپلاينس ارتودونسي
مقاله سيم هاي ارتودونسي
مقاله تحليل المان محدود
مقاله استيل ضد زنگ
مقاله بتا تيتانيوم
مقاله حرکت دنداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي شيوا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسي اثرات مستقل و متقابل خم هاي پيش فعال سازي نوع اول و دوم بر سيستم سه بعدي نيرو در فنرهاي رترکشن کانين از جنس استيل و بتا تيتانيوم بود.
مواد و روش ها: در يک پژوهش تحليل المان محدود، سه طرح فنر رترکشن شامل فنر عمودي، فنر عمودي هليکس دار و فنر T مورد بررسي قرار گرفت. تمامي حالات ترکيبي از خم نوع اول (0، 20، 40 و 60 درجه)، خم نوع دوم (0، 20 و 40 درجه) و آلياژ سيم (استيل / بتا تيتانيوم) براي هر يک از فنرهاي مذکور بررسي گرديد. تمامي اپلاينس هاي مورد بررسي با فواصل 05/0 ميلي متري تا حد الاستيک فعال شدند و نسبت هاي گشتاور به نيرو (در پلن اکلوزال و ساژيتال) و نسبت نيرو / تغيير شکل آنها با کاربرد نرم افزارهاي ABAQUS (نسخه ۶،۸) و CATIA (نسخه 13،5) محاسبه گرديد.
يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، خم نوع دوم تا حدي باعث کاهش نسبت گشتاور / نيرو در پلن اکلوزال مي گردد ولي خم نوع اول اثري بر نسبت گشتاور به نيروي فنر در پلن ساژيتال ندارد. افزودن هليکس به فنر عمودي باعث کاهش نسبت نيرو / تغيير شکل فنر مي شود ولي اثر کمي بر نسبت هاي گشتاور به نيروي فنر دارد.
نتيجه گيري: پيش فعال سازي هاي نوع اول و دوم در فنرهاي رترکشن باعث ايجاد اثرات مطلوب شده، تداخل نامطلوبي با يکديگر ندارند. افزودن هليکس ممکن است باعث بهبود برخي از خصوصيات مکانيکي فنرهاي رترکشن گردد.