مقاله تحليل عوامل تاثيرگذار بر مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 61 تا 70 منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل تاثيرگذار بر مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت مشارکتي
مقاله تشکل آب بران
مقاله مشارکت
مقاله شبکه آبرساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي دستگردي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ايرواني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانعلي فمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مختاري حصاري آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين تحقيق تحليل عوامل تاثيرگذار بر مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرساني بخش جرقويه شهرستان اصفهان بود. روش انجام اين تحقيق پيمايشي و از نوع توصيفي ـ همبستگي بود. جامعه آماري اين تحقيق را کشاورزان عضو تشکل آب بران جرقويه (1810 نفر) تشکيل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 126 نفر برآورد شد که با درنظر گرفتن شرايط تحقيق اين تعداد به 150 نفر افزايش پيدا کرد. در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب استفاده شد. براي جمع آوري اطلاعات ميداني از پرسشنامه استفاده شد و روايي محتواي پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتيد توسعه روستايي دانشگاه تهران مورد بررسي قرار گرفت. ضريب اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS براي بخش هاي مختلف بيش از 75/0 به دست آمد. نتايج اولويت بندي زمينه هاي مشارکت کشاورزان در مديريت شبکه آبرساني نشان داد مشارکت در ايجاد کانال هاي جديد و ايجاد دريچه هاي جديد دو فعاليتي بوده اند که کشاورزان در انجام آنها بيشترين ميزان مشارکت را داشته اند. نتايج تحليل عاملي اين تحقيق نشان داد عواملي چون مشارکت در حفاظت و توسعه فني شبکه، مشارکت در افزايش بهره وري آبياري، مشارکت در توزيع بهينه آب، مشارکت در فعاليت هاي گروهي و همکاري با ادارات دولتي آب حدود 72 درصد کل زمينه هاي مشارکت کشاورزان عضو تشکل آب بران را در مديريت شبکه آبرساني مشخص مي کند. همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که متغيرهاي ميزان اراضي کشت شده، مدت عضويت در تشکل آب بران، سابقه کشاورزي و سطح تحصيلات حدود 54 درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي کند.