مقاله تحليل عوامل موثر بر بهبود عملکرد مرغداري هاي صنعتي در شهرستان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 27 تا 34 منتشر شده است.
نام: تحليل عوامل موثر بر بهبود عملکرد مرغداري هاي صنعتي در شهرستان کرمانشاه
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله مرغداري
مقاله واحد توليدي
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرك زاده علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي دهكردي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پاپ زن عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه هاي اخير به خاطر رشد جمعيت، تغيير الگوي مصرف و افزايش تقاضاي محصولات پروتئيني، به صنعت پرورش طيور توجه خاصي شده است. در ايران اين شاخه از دامپروري به دلايلي همچون بهره وري پايين توليد، ضعف در مديريت، عدم کارايي واحدها و اعمال شيوه هاي سنتي توليد از نيل به هدف توسعه بازمانده است. هدف کلي از انجام اين تحقيق، تحليل عوامل موثر بر بهبود عملکرد واحدهاي مرغداري صنعتي در شهرستان کرمانشاه بود. اين تحقيق با روش توصيفي-پيمايشي در شهرستان کرمانشاه به انجام رسيده است. جامعه آماري تحقيق شامل صاحبان واحدهاي مرغداري صنعتي شهرستان کرمانشاه (49 نفر) بود. داده ها به روش سرشماري با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوري با مديران واحدهاي توليدي گردآوري و با استفاده از نرم افزارSPSS11.5  تجزيه و تحليل شده است. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که شش عامل زيرساختي، تکنولوژيکي، ارتباطي، مشاوره اي-حمايتي، سازماندهي-نظارتي و آموزشي در مجموع 74-78 درصد واريانس کل را تبيين کرده اند. همچنين نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه نشان داد که پنج متغيير زيرساختي، تکنولوژيکي، ارتباطي، مشاوره اي-حمايتي، سازماندهي-نظارتي به عنوان متغير مستقل در پنج گام وارد معادله شدند و در مجموع 51.1 درصد از تغييرات عوامل تاثيرگذار بر عملکرد واحدهاي توليدي صنعتي را تبيين کرده اند.