مقاله تحليل فرآيند ادراک محيط باغ ايراني بر اساس نظريه روان شناسي بوم شناختي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1388 در هويت شهر از صفحه 71 تا 84 منتشر شده است.
نام: تحليل فرآيند ادراک محيط باغ ايراني بر اساس نظريه روان شناسي بوم شناختي
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باغ ايراني
مقاله روان شناسي محيط
مقاله انسان-طبيعت
مقاله ادراک محيط
مقاله مدل بوم شناختي ادراک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه چراغي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مروري بر مطالعات محققان در خصوص بازخواني و بازانديشي باغ ايراني نشان مي دهد که تاکنون اين بررسي ها عمدتا با دورويکرد اصلي (اول: با پيش فرض استقلال شناسنده و موضوع مورد شناسايي (باغ)، دوم: با پيش فرض اين هماني شناسنده و موضوع مورد شناسايي (باغ)) صورت گرفته است.
در اين تحقيق براي تحليل فرآيند ادراک محيط باغ ايراني با استفاده از يافته هاي علم روان شناسي محيط، رويکرد سومي مد نظر است که در آن تاثير متقابل شناسنده و باغ بر يکديگر بررسي شده و فرآيند ادراک محيط باغ ايراني با روش تکوين استقرايي و به کارگيري قياسي مقوله ها انجام گرفته است. دراين راستا از نظريه هاي علوم رفتاري و نيز ادراک و شناخت اکولوژيک در فهم چگونگي ادراک محيط باغ و شناخت نظام هاي معنايي آن استفاده شده است. درنتيجه با تاکيد بر اهميت نظام تمرکز حواس در ايجاد خلوت مطلوب، فرآيند ادراکي “گسست محيطي-پيوست معنايي” را در باغ ايراني تبيين مي شود.