مقاله تحليل محتواي مجله هاي علمي ـ پژوهشي روان شناختي ايران: موضوع و روشهاي پژوهش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه 109 تا 118 منتشر شده است.
نام: تحليل محتواي مجله هاي علمي ـ پژوهشي روان شناختي ايران: موضوع و روشهاي پژوهش
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل محتوا
مقاله موضوع و روش پژوهش
مقاله مجله هاي علمي ـ پژوهشي روان شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرام بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: توانايي شاهرودي عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تحليل محتواي مقاله هـاي علمي ـ پژوهشي در مجله هاي روان شناسي شکل گرفت.
سيصد و هفده مقاله منتشر شده در هفـت مجله علمي ـ پژوهشي بين سالهاي 1386-1384، بـه طور تصادفي به 6 پژوهشگر روان شنـاسي ارائه شد تا بر اساس موضوع و روشهاي پژوهشي آنها تحليـل محتـوا شـوند. پژوهشگر ديگري نيز 20 درصد از مقاله هاي هدف را به طور تصادفي تحليل کرد (ضريب توافق بين ارزيابها = 85/0). يافته هـا نشان دادند کـه قلمروهاي روان شناسي سلامت، تحولي، تربيتي، باليني و مشاوره اي، فراوانترين مـوضوعها و استانداردسازي آزمون، همبستگي، مدلهاي علّي، تجربي و شبـه تجربي فراوانترين روشهاي پژوهش بودند. مقاله اي درباره روان شناسي ورزش يا مبتني بر روشهاي کيفي يافت نشد.