مقاله تحليل مسير اثرات مولفه هاي فناوري ارتباطي و اطلاعاتي در توسعه کارآفريني سازماني در سازمان ترويج کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه 103 تا 113 منتشر شده است.
نام: تحليل مسير اثرات مولفه هاي فناوري ارتباطي و اطلاعاتي در توسعه کارآفريني سازماني در سازمان ترويج کشاورزي ايران
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کارآفريني سازماني
مقاله فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي
مقاله ICT و توسعه کارآفريني سازماني
مقاله ICT و سازمان ترويج کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم بيگي امير
جناب آقای / سرکار خانم: ملك محمدي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در پي شناسايي نقش مولفه هاي فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي در توسعه کارآفريني سازماني در سازمان ترويج کشاورزي بود که به روش همبستگي با استفاده از مدل علي ـ ارتباطي انجام شد. جامعه آماري تحقيق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترويج کشاورزي بود. از هر منطقه جغرافيايي کشور و بر اساس تقسيم بندي کشوري وزارت جهاد کشاورزي، يک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماري منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بين آنها به صورت تصادفي و با رعايت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي با چهار بخش بود. روايي پرسشنامه بر اساس نظر جمعي از اساتيد رشته ترويج کشاورزي و کارآفريني سازماني دانشگاه تهران تاييد گرديد. سپس جهت تعيين پايايي پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترويج خارج از نمونه مورد مطالعه تکميل و ضريب آلفاي کرونباخ براي بخش هاي مذکور محاسبه شد و در نهايت مقادير a=0.96، a=0.88، a=0.92 و a=0.95 نشان داد که وسيله تحقيق از قابليت بالايي براي جمع آوري اطلاعات برخوردار است. يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که بين مولفه هاي ارتباطات سازماني و ميزان به کار گيري ICT رابطه مثبت و معني داري برقرار است. نتايج تحليل مسير نشان داد که از بين هشت مولفه ارتباطي و اطلاعاتي، سه متغير محتوي مناسب منتقل شده به کارکنان توسط ICT سازمان، وجود راهبردهايي براي خلق پايگاه هاي داده مرتبط با حوزه فعاليت سازمان وحمايت مديريت سازمان از حضور فناوري هاي پيشرفته در سازمان، به ترتيب بيشترين اثرات علي را بر توسعه کارآفريني سازماني در سازمان ترويج داشته اند.