مقاله تحليل نقش عوامل بيوکليمايي شيوع بيماري سالک جلدي در سطح دشت يزد-اردکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در جغرافيا و توسعه از صفحه ۱۸۵ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تحليل نقش عوامل بيوکليمايي شيوع بيماري سالک جلدي در سطح دشت يزد-اردکان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيا
مقاله سالک
مقاله جغرافياي پزشکي
مقاله اقليم زيستي
مقاله يزد
مقاله اردکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي زاده کلوچه فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ليشمانيوز بيماري انگلي است که به وسيله نيش پشه خاکي ماده به انسان انتقال مي يابد، دو نوع اصلي آن ليشمانياي جلدي و احشايي است. شيوع و انتشار اين بيماري تحت تاثير مسايل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به ويژه شرايط محيطي و اکولوژيکي است. در تحقيق حاضر شرايط بيوکليمائي زمان گسترش و شيوع اين بيماري در سطح دشت يزد-اردکان واقع در استان يزد مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. براي انجام اين تحقيق از داده هاي روزانه عناصر هواشناسي ۳ ايستگاه هواشناسي يزد، اردکان و ميبد طي دوره زماني در سطح مناطق آلوده نيز از مراکز بهداشتي و درماني جمع آوري گرديد. نتايج حاصل از تحقيق نشان مي دهد که بروز حداکثر بيماري در شش ماه دوم سال به ويژه در فصل پاييز به وقوع مي پيوندد. يک همبستگي مثبت ضعيف با رطوبت نسبي، يک همبستگي معکوس قوي با متوسط دما، حداقل و حداکثر دما و حداکثر سرعت باد و يک همبستگي معکوس ضعيف بين ميزان ساعات آفتابي و موارد بروز بيماري وجود دارد که البته از اين حيث تفاوت هايي در سطح شهرستان هاي واقع در سطح دشت يزد- اردکان قابل مشاهده است، تفاوت معني دارنيز بين ميزان شيوع بيماري در سطح سه شهرستان در سطح آلفاي ۰٫۰۵ مورد تاييد قرار گرفت.