مقاله تحليل و مدل سازي ارزيابي مربيان تيم هاي ملي هندبال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه 119 تا 140 منتشر شده است.
نام: تحليل و مدل سازي ارزيابي مربيان تيم هاي ملي هندبال ايران
این مقاله دارای 22 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل سازي
مقاله ارزيابي مربيان
مقاله مربيان تيم ملي هندبال
مقاله تحليل عامل اکتشافي
مقاله تحليل مسيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدنصراله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اجراي اين تحقيق، مدل سازي ارزيابي مربيان تيم هاي ملي هندبال کشور، با روش تحليل مسيري بود. نوع مطالعه، توصيفي و روش آن پيمايشي است. ابزار تحقيق پرسشنامه اي با 108 سوال بسته بود که با روش دلفي و با ضريب پايايي 0.97 تهيه و به منظور تعيين روايي محتواي پرسشنامه به 12 تن از استادان مديريت ورزشي دانشگاه ها ارایه شد، سپس در اختيار نمونه هاي آماري که بر جامعه آماري منطبق بودند، قرار گرفت. پس از جمع آوري داده ها، با استفاده از روش تحليل عاملي اکتشافي، پنج عامل ارزيابي شناسايي شدند. بر اين اساس، ارزيابي مربيان تيم هاي ملي هندبال ايران مدل سازي شد. براي آزمون مدل، از آماره X2 استفاده شد که مقدار آماره خي دو براي اين مدل برابر با 0.35 است. اين مقدار، از مقدار بحراني خي دو با درجه آزادي 1، برابر با 6.63 کم تر بوده و نيز  PValue>0.05است که موجب تاييد مدل شد. در اين مدل با استفاده از روش تحليل مسيري، ويژگي هاي فردي، پيشينه ورزشي و اخلاقي و شخصيتي به عنوان متغيرهاي برون زاد و ويژگي هاي انساني و اجتماعي و فني به عنوان متغيرهاي درون زاد شناسايي و تاثير متقابل هر يک از اين عوامل مشخص شد.