سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فهیمه خاندوزی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم محیط زیست، گروه علوم محیط زیست، دانشگاه زنجان،
عبدالحسین پری زنگنه – دانشیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عباسعلی زمانی – استادیار، گروه علوم محیط زیست، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران،

چکیده:
در این مطالعه روشهای آماری آنالیز خوشهای، تحلیل مولفههای اصلی و تحلیل عاملی برای بررسیداده های مربوط به 13 ویژگی کیفی آب شامل (کدورت، هدایت الکتریکی، دما، مواد جامد محلول، سختی کل،نیترات، سولفات، فسفات، بیکربنات، آمونیاک، منیزیم، آهن و فلوئور) که از 21 ایستگاه نمونهبرداری در دوفصل کمآبی و پرآبی در سال 90 گردآوری شده بودند، مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز خوشهای، دو گروهمتفاوت از شباهت بین ویژگیها و محلهای نمونهبرداری را بر اساس ویژگیهای فیزیکی- شیمیاییسیستم های آبی مورد مطالعه در هر دو فصل کمآبی و پرآبی نشان داد که بر اساس نتایج، دو ویژگی هدایتالکتریکی و مواد جامد محلول در هر دو فصل با قرار گرفتن در یک خوشه بیشترین میزان شباهت را داشتند. تحلیل عاملی نیز 5 مولفه اصلی را برای هر دو فصل مشخص کرد که به ترتیب 85/31% واریانس را در فصل کم آبی و 85/79% واریانس کل را در فصل پرآبی توجیه می کردند.