سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد خردرنجبر – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، آموزشکده عالی سما، کرج
مهدی حبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،کرج

چکیده:

به علت شکل خاص سدهای قوسی بتنی، این سدها از ظرفیت وحساسیت ویژه ای برخوردارند در اینگونه سدها نظریه پایداری و انتقال نیروهای وارده وتوزیع آنها به تکیه گاههای سد (پی و جناحین) بصورت قوس و طره بوده است. لذا شناخت توده سنگ پی و مشخصات ژئومکانیکی تکیه گاهها تاثیر بسیار مهمی خصوصادر رفتارلرزه ایو عملکرد بدنه سد و ایمنی آن دارد. با توجه به این امر همگنی و یا عدم همگنی مصالح تشکیل دهنده پی و جناح نسبت به هم با توجه به رفتار ناشناخته این سدها و نادیده گرفتن این تفاوت منجر به کاهش ضریب اطمینان سد و یا غیر اقتصادی شدن سد می گردد. از این رو در این مقاله با صرفنظر از حالات بسیار خاص در سدها، با ارتفاعمتفاوت، میزان تاثیرپذیری و حساسیت بدنه سد بروی بسترهای با مصالح ومدول برشی متفاوتتحت اثر بارهای دینامیکی، فشار آب مخزن و وزن سد بروش المان محدود بررسی گردیده و با مطالعه اثرات آن بروی سدهای قوسی (پی و جناحین) با ارائه نمودارهائی، میزان تغییرات تنش در حالات مختلف در تاج وخط میانی سد بررسی واثراتآن بروی پی وجناحین سنجیده می شود.