سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مطهری – دانشجوی دکتری عمران – خاک و پی، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صن
محمود وفائیان – استاد دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

روش چتری 3 یکی از تک نیکهای تسل یح زم ین م یباشد که در آن تمام ی یا بخش ی از مقطع تونل قبل از انجام عمل یات حفار ی حایل گذار ی م یش ود . در این تحقیق برای ارز یابی اثر روش چتری بر رو ی م یزان نشست سطح زم ین و تغ ییر شکل تونل بعد از انجام عمل یات حفار ی از نرم افزار اجزای محدود، ABAQUS ، استفا ده شده است . نتایج بدست آمده حاک ی از آن است که روش سقف لوله ا ی دارای یک اثر بازدارندگی روی نشست تونل بوده و به کاهش شکل تونل و تغییرٌ متناظرا کاهش نشست سطح زمین کمک میکند