سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام صبوری – دانشکده مهندسی مکانیک–دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران-ک
سیدمحمدرضا خلیلی – استاد گروه مکانیک-طراحی کاربردیایران -دانشکده مهندسی مکانیک–دانشگ

چکیده:

دکل های FRP ب ه خاطر داشتن نسبت استحکام -به -وزن بالا، مقاومت به خوردگی، و سهولت حمل و نصب، گزینه بسیار خوبی برای جایگزینی دکل های انتقال نیرو ی ساخته شده از چوب، بتن و فولاد هستند . این دکل ها، با استفاده از روش رشت هپیچی ساخته شده و جدارنازک می باشند. در این مقاله، ارتعاشات آزاد خمشی دکل های انتقال ،مخروطیFRP با استفاده از المان تیر مخروطی، بررسی می گردد. برای مدل کردن اتصالات قابل انعطاف دکل های چندتکه نیز، یک مدل ساده به کار گرفته می شود . فرض می شود که رفتار ماده، الاستیک خطی و چندلایه سطح مقطع، دارای آرایش زاوی ه ای متقارن و یا پادمتقارن است . مؤلف ههای سفتی و مدو لهای معادل چندلایه، از تئوری کلاسیک Laminationبه دست می آیند . برای مشاهده اثر هندسه، لای هچین یها، جر مهای متمرکز در نوک دکل و انعطا فپذیر یهای مختلف اتصال بر فرکانس پایه، آنالیز مودال انجام می شود. هر دو دکل با /بدون اتصال، به وسیله برنامه المان محدود ANSYS نیز، مدل شده اند و برای اتصال چسبی، از تماس سطح به سطح استفاده گردید، که نتایج هر ،دو مدل المان محدود تیر مخروطی وANSYS تطابق عالی ای داشتند . در آخر، برای دستیابی به دکل های دارای سفتی بیشتر و فرکانس های طبیعی بالاتر، پیشنهاد استفاده ازالیاف قوی تر در دو لای ه داخلی و بیرونی سطح مقطع، مورد بررسی قرار میگیرد.