سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رستم پور – کارشناس ماشین های کشاورزی
اسعد مدرس مطلق – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

چکیده:

دراین طرح پس از مطالعاتی که برروی شاتون تراکتور MF285 انجام شد و مقدار نیروها و شتابهای استاتیکی و دینامیکی ایجاد شده در قطعه در بحرانی ترین حالت بدست آمد قطعه مدلسازی شده از هر دو روش دستی و نرم افزاری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و ضریب اطمینان قطعه برای این شرایط کاری برابر با 8.1 بدست آمد. حداکثر تنش ایجاد شده در قطعه درقسمت سر کوچک و نزدیک به ساقه شاتون بود نتایج بدست آمده درتحقیقات Pravardhans2005 مبنی براینکهمقدار حداکثر تنش ایجاد شده در قسمت وسط ساقه شاتون درحدود 20 درصد کمتر از مقدار تنش ایجاد شده در قسمت پایین سر کوچک شاتون می باشد و مقدار حداکثر تنشدر شاتون درحدود 2 برابر مقدار تنش در وسط ساقه شاتون است تایید شد دو روش دستی و نرم افزاری درمقدار تنش محاسبه شده دریک مقطع از ساقه شاتون اختلاف 17 درصد را نشان دادند