سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین صیادی – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
تورج سبزعلی گل – دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

یک نیرو گاه هسته ای با راکتورآب سبک تحت فشار PWR) ( با ظرفی ت نامی 1000 MW مورد تحلیل اگزرژی قرار گرفته است و میزان بازگشت ناپذیریها وافت اگزرژی در تـک تـک اجزاء سیکل محاسبه و در صـد اتلافـات اگـزرژی در اجـزاء مختلف سیکل نسبت به افت اگـزرژی کـل محاسـبه گردیـده است . همچنین نسبت این اتلافات بـه کـل اگـزرژی ورودی سنجیده شده است . در این تحلیل نشان داده شـده اسـت کـه بیشترین موارد بازگشت ناپذیری به ترتیب در راکتور ، توربین ها ، مولد بخاروگرمکن ها بوقـوع مـی پیونـدد . در پایـان راه کارهایی به منظور افزایش ران دمان اینگونه نیروگاه های هسـته ای ارائه گردیده است .