سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرامرز سرحدی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی- گروه مهندسی مکانیک، دانشک
سعید فراهت – دکتری مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی- استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانش
حسین عجم – دکتری مهندسی مکانیک، تبدیل انرژی- استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانش
حسن اکبری – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی مکانیک- گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مه

چکیده:

در مقاله حاضر، گردآورنده های خورشیدی صفحه – تخت با مجاری مارپیچ توسط مفهوم اکسرژی بهینه سازی شده اند. بدین منظور یک مدل عددی تفاضل محدود برای تحلیل حرارتی گردآورنده مورد اس تفاده قرار گرفته است. در این مدل اغلب پارامترهای هندسی و شرایط عملکرد گردآورنده ب ه عنوان متغیر فرض شده اند. پس از این مد ل سازی، ضمن متغیر بودن ضریب افت حرارت کلی گردآورنده و سایر ضرایب انتقال حرارت و تصحیح خطای رایج در استخراج رابطه اکسرژی تابشی خورشید، را ندمان اکسرژی گردآورنده بدست آمده است . در انتها توسط توابع بهینه سازی نرم افزارMATLAB شرایط عملکرد گردآورنده و پارامترهای طراحی هندسی آنبرای حداکثر شدن راندمان اکسرژی گردآورنده پیدا شده اند و نمودار راندمان اکسرژی بر حسب برخی از پارامترها رسم و بررسی شده است.