سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

عباس اکبر پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پیمان همامی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم
مصطفی رادمهر – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

در این تحقیق تاثیر خطاهای ساخت اتصال در اجرا نظیر تغییرات فاصله افقی تا جان تیر، تغییرات فاصله قائم تا بال تیر، تغییرات نیروی پشی تنیدگی در بولت، و همچنین عدم کنترل کیفیت مصالح نظیر مقاومت جاری شدن بولت و سختی بولت بر رفتار غیر خطی اتصال پیچی با صفحه انتهایی مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور، با استفاده از تحلیل حساسیت واقعی روی مدل اجزای محدود اتصال، در نرم افزار Ansys پرداخته شده و جهت بررسی صحت مدل ارائه شده نتایج بدست آمده از مدل با نتایج حاصل از نمونه آزمایشگاهی مقایسه شده است. که نتایج حاکی از صحت مدلسازی می باشد. نتایج بیان می دارد که با افزایش فاصله قائم پیچ ها نسبت به بال تیر ظرفیت اتصال پایین امده و در صورتی که با افزایش و کاهش فاصله افقی نسبت به جان تیر هیچ گونه افت ظرفیت د راتصال مشاهده نمی شود. و تغییرات 30 ± درصد در اعمال نیروی پیش تنیدگی که احتمال ضعف آن در اجرا می رود هیچ گونه تاثیری در ظرفیت اتصال نمی گذارد.و همچنین تغییرات 20± در مقاومت و سختی بولت ها سبب افت ظرفیت اتصال نمی شود.