سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی سعید کیاست – استادیار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی وصنایع در
احمد مهدویان – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری د

چکیده:

خستگی به عنوان یک پدیده مکانیکی مخرب علاوه برسازه های زمینی، درسازه های دریایی که تحت تنشهای متغ یر هستند مطرح می باشد . درمحیطها ی خورند ة در یایی ، تأثیرخستگی بی شترشده وعمرقطعه به مقدار قابل توجهی کاهش م ی یابد . اگر ی ک غوص زیردری ایی ازسطح آب تا عمق نها یی وبازگشت به سطح را یک سیکل تغییرفشار درنظربگیریم دفعات تکراراین سیکل درواحدزمان نسبتا کم است . درنواحی تمرکز تنش دربدنة ز یردریایی مانند نواح ی ات صال بخشها ی مختلف به یکد یگر و ی ا سوراخها ی پنجره ها ، تنشها ی ناشی از فشارمتغ یر چندبرابرگشته و شکست ناش ی ازخستگ ی پای ه گذار ی م ی گردد . دراین تحقیق باساخت مدل المان محدود زیردریایی واعمال فشارخارجی برای اعماق حداکثروحداقل، میزان ومحل تنشهای متمرکزرا محاسبه می نماییم . براساس تنشهای نقاط خطرناک درتئوری زوا ل خستگی بیضیِ ASME ،
حداقل استحکام خستگی لازم فولاد و درنتیجه حداکثر عمرسازه برحسب تعداد غو ص روی محاسبه می گردد . همچنین پارامترهای مؤثر برعمرخستگی بدنه ازجمله خورندگی لحاظ می گردند