سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین زارع رشکوئیه – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش عددی تفاضل محدود رفتار لرزه ای پوشش بتنی تونلهای مترو شهری در هنگان زلزله شبیه سازی شد. بر اساس تحلیلهای دینامیکی غیر خطی نرم افزار FLAC نحوه توزیع نیروهای محوری و لنگرخمشی القائی پوشش تونل در مقطع عرضی تحت تحریک زلزله ای مشخص مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه تصویری از چگونگی ضخانتپوشش را در اختیار قرار می دهد.نتایج نشان داد افزایش ابعاد پوشش بتنی همیشه یک روش مطمئن در مقابل بارگذاری زلزله نمی باشد که در این مورد تعدادی رهنمودهای کاربردی ارائه شد.