سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدرضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
جعفر یعقوبی – استادیار مدعو ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
یداله رجائی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:
بر اساس آمار منتشر شده، در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی، روند رو به رشدی داشته و در حال حاضر، میزان مطالبات معوق به حدود ۴۸۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. ادامه اینروند، خطرهای جدی برای نظام بانکی کشور و حتی کل اقتصاد ایران خواهد داشت. مقابله با این معضل، بسیار حائز اهمیت است، از این رو، هدف مقاله حاضر، شناسایی راهکارهای کاهش مطالبات معوق در بانک کشاورزی بود. روش انجام تحقیق جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و مصاحبه و در مرحله دوم، انجام پژوهش های میدانی بوده است. جامعه آماری شامل ۷۶ نفر از کارشناسان بانک کشاورزی استانزنجان بودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که پس از اطمینان از روایی و اعتبار آن مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که پنج عامل عدم دخالت مسئولین و نمایندگان مجلس در پرداخت و باز پرداخت تسهیلات به متقاضیان، پیگیری مستمر و مداوم مطالبات توسط بانک، عدم پرداخت تسهیلات به طرح های فاقد توجیه اقتصادی و فنی، دقت کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در انتخاب و معرفی طرح های متقاضی تسهیلات و همراه بودن سازمانهای معرفی کننده اعتبار در بخش وصول مطالبات از مهمترین راهکارهی کاهش مطالبات می باشند