سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش سراسری کاربرد روشها و فناوریهای نوین در علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره درویش – عضو باشگاه پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات.
یعقوب لاسمی – عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شما
حسین اصیلیان – مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران
امیرمحمد جمالی – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

چکیده:

سازند کنگان به سن تریاسپیشین یکی از مخازن مهم هیدروکربوری در جنوب باختر ایران و خلیجفارس است. مطالعه پتروگرافی 260 مقطع نازک تهیهشده از خردههای حاصل از حفاری چاه عسلویه غربی- 1 و نیز تجزیه و تحلیل نمودارهای ژئوفیزیکی پرتوهایگاما و نوترون نشان میدهد که سازند کنگان در برش زیرزمینی یاد شده از چهار کمربند رخسارهای مربوط به محیطهای پهنه جزرومدی، تالاب پشت سد، سد و دریای باز تشکیل شده است. این رخسارهها در یک پلاتفرم کربناته از نوع رمپ نهشته شدهاند.مطالعات انجامشده بیانگر آن است که تخلخل بیندانهای، تخلخل حاصل از دولومیتیشدن و تخلخل ناشی از انحلال در ایجاد نفوذپذیری و زونهای نفتده نقش اساسی داشتهاست، اما مهمترین فرآیند دیاژنزی موثر در ایجاد سنگ مخزن در سازند کنگان، فرآیند دولومیتی شدن بوده است. از بین رفتن میکروفابریک آلوکمها در بیشتر نمونهها و جانشین شدن آنها با بلورهای دولومیت و یا انحلال آنها، به ویژه اائیدها و به وجود آمدن تخلخل قالبی، نشان دهنده کانیشناسی اولیه آراگونیتی برای اائیدها و رسوبگذاری آراگونیت و کلسیت با منیزیم بالاHMC) در زمان تریاس پیشین بوده است