سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلامحسین توکلی مهرجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سیدناصر مقدس تفرشی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی؛ دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

طرح ایمن لوله های مدفون در خاک تحت شرایط مختلف بارگذاری، از دیرباز یکی از مسائل مهم در مهندسی ژئوتکنیک می باشد. یکی از مهمترین پارامترهای طراحی لوله های مدفون در خاک، تغییر شکل لوله می باشد که باید مقدار آن، در محدوده مجاز قرار گیرد. در تحقیق حاضر به منظور پیش بینی رفتار لوله های مدفون در خاک مسلح تحت بار تکراری)سیکلی(، از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. در مدل ارائه شده سه پارامتر نسبت عمق مدفون لوله به قطر لوله، تعداد لای ههای ژئوگرید و دانسیته نسبی خاک به عنوان پارامترهای ورودی و کرنش قطر قائم لوله به عنوان خروجی شبکه می باشند. شبکه عصبی بکار گرفته شده بر اساس کمترین خطای بدست آمده از مدل ها، شامل چهار لایه با ترکیب 1-28-6-3است. نتایج بدست آمده مبین آن است که شبکه عصبی ارائه شده از توانایی بالایی در پیش بینی کرنش قطر قائم لوله برخوردار است. براساس مطالعه پارامتری انجام شده بر روی پارامترهای ورودی مدل، نتایج کاربردی وخوبی بدست آمده که به تفضیل در مقاله حاضر، ارائه می گردد.