سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید خزایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهدی وفاخواه – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، د
محمد بخشی تیرگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بر مبنای آزمونهای تحلیل روند بر سری دادههای دبی سالانه ایستگاههای موجود در حوزه آبخیز کشفرود ( 8 ایستگاه) در دوره 32 ساله (1354-1385) و تهیه معادله روند در هر ایستگاه میباشد. بر این اساس اقدام به انجام تحلیل روند با استفاده از روش کندال و تعیین گرایش درازمدت و معادله خط منحنی روند با استفاده از روش کمترین توانهای دوم نمودیم. نتایج بیانگر عدم وجود روند در اکثر ایستگاهها بهجز ایستگاه امامزاده میباشد. هم- چنین خط گرایش درازمدت در روش کمترین توانهای دوم در ایستگاه امامزاده نزولی میباشد که حاکی از گرایش منفی در دبیهای سالانه از سال 1354 تا 1385 میباشد