سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی خرمی شاد – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک لوله مدفون شده در خاک به همراه ترک نیمه بیضوی داخلی یا خارجی بصورت سه بعدی مدلسازی شده، و از نظر مکانیک شکست مورد تحلیل قرار می گیرد . اثر خاک بر اساس مدل ِبرنز ١ و ریچارد ] ٢ ۱و۲ [ بر لوله اعمال شده است . در تحلیل های انجام گرفته تاثیر ارتفاع خاک، ابعاد لوله و ترک، زاویه و محل قرارگیری ترک در لوله و زاویه دایروی جبهه ترک بر روی ضریب شدت تنش الاستیک که یکی از مهمترین پارامترها در مکانیک شکست است، بررسی شده است . نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در لوله های مدفون شده، زاویه محیطی قرارگیری ترک بر روی لوله تاثیر بسزایی بر ضرائب شدت تنش داشته و ترک بسته به اینکه در جداره داخلی یا خارجی لوله قرار گیرد، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهد . بطور کلی وضعیت ترک های داخلی از ترک های خارجی بحرانی تر می باشد . همچنین مقایسه ای بین نتایج حاصل از تحلیل های دوبعدی و سه بعدی میدهد که تحلیل های دو بعدی همواره نتایج محافظه کارانه تری را ارائه می کنند