سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نیکزاد نورپناه – کارشناس ارشد سازههای دریایی، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران، I

چکیده:

در این مقاله به بررسی و توضیح یک روش ساده و عملی برای پیش بینی حرکات یک جسم شناور متقارن تحت اثر امواج نامنظم پرداخته شده است . در این راستا با استفاده از تئوری نواری خصوصیات هیدرودینام یکی جسم شناورشامل جرم افزوده و میرایی محاسبه می گردند . از آنجایی که نیروی موج دارد بر بارج با دامنه موج نسبت مستقیم دارد، توابع تبدیل حرکت خطی ) ) RAO قابل استخراج می باشند . با استفاده از تابع تبدیل هر درجه آزادی و همچنین توصیف امواج نامنظم به وسیله طیف موج، طیف های پاسخ محاسبه می گردند که پاسخ احتمالاتی بارج از
آنها قابل استخراج است